Reglement “Demo Aa en Hunze- coureurs”

Nieuws
04/13/2014
Verzoek aanvragen
04/14/2014

Reglement “Demo Aa en Hunze- coureurs”


Reglement “Demo Aa en Hunze- coureurs”

INLEIDING

De demo voor Aa en Hunze- coureurs heeft tot doel om de in Eext en in de directe omgeving van Eext aanwezige klassieke- en historische (wegrace) motoren voor het nageslacht te behouden, door eens per jaar deze motoren als een rijdend museum te presenteren aan het publiek. Het motorrijwiel en berijder moet een representatief tijdsbeeld presenteren.

Er wordt van uit gegaan dat het motorrijwiel technisch en optisch in algehele goede conditie is en daarmee voldoet aan de eisen/regels zoals de Stichting Historische Motor GP Eext verlangt.

TOEGELATEN WORDEN

1.     Deelnemers die wonen in de gemeente Aa en Hunze en over een door het bestuur afgegeven startkaart beschikken. Of deelnemers die beschikken over een door het bestuur toegewezen Wildcard en een door het bestuur afgeven startkaart.

2.     Motorfietsen die zoveel mogelijk origineel zijn en van origine zijn gebouwd voor 1970. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden, b.v. wanneer het een exclusieve motor betreft.

3.     Deelnemers die bij aanmelding / inschrijving en op de dag van de demo in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A.

4.     Deelnemers die bij aanmelding  / inschrijving en op de dag van het defilé aan kunnen tonen dat de motorfiets waarop zij meedoen WA verzekerd is.

5.     Deelnemers die een zogenaamd inschrijfformulier ondertekend hebben en onverwijld akkoord gaan met de in dit reglement gesteld voorwaarden.

6.     Motorfietsen die voor aanvang gekeurd zijn door de keurmeester en voldoen aan “Reglement demo Aa en Hunze coureurs” en zodanig zijn voorzien van een zogenaamd goedkeuringssticker.

STARTKAART

7.     Om in aanmerking te komen voor een startkaart voor de demo voor Aa en Hunze – coureurs, dient men, met uitzondering van het gestelde onder 1 van dit reglement, te voldoen aan de gestelde voorwaarden van het “reglement demo  Aa en Hunze – coureurs” en dient men een zogenaamd inschrijfformulier in te vullen, te onderteken en in te leveren bij het secretariaat van de Stichting Historische Motor GP Eext, voor 1 juli 2013.

8.     Startkaarten worden jaarlijks opnieuw uitgegeven. Hier kan men geen rechten aan verbinden t.a.v deelname voor komende jaren.

9.     Voor 1 augustus 2013 zal het bestuur de deelnemers die een startkaart krijgen aanwijzen en hen dit mededelen. Het aanwijzen dan wel afwijzen is onherroepelijk en bindend

10.  Startkaarten worden pas defectief afgegeven tijdens de technische keuring, nadat de motorfiets defectief goedgekeurd is, en is voorzien van een zogenaamd goedkeuringssticker.

WILDCARDS

11.  Om in aanmerking te komen voor een Wildcard voor de demo voor Aa en Hunze – coureurs dient men, met uitzondering van het gestelde onder 1 van dit reglement, te voldoen aan de gestelde voorwaarden van het “reglement demo Aa en Hunze – coureurs” en dient men een zogenaamd inschrijfformulier in te vullen, te onderteken en in te leveren bij het secretariaat van de Stichting Historische Motor GP Eext, voor 1 juli 2013.

12.  Wildcards worden jaarlijks opnieuw uitgegeven. Hier kan men geen rechten aan verbinden t.a.v deelname voor komende jaren.

13.  Voor 1 augustus 2013 zal het bestuur de deelnemers die een wildcard krijgen aanwijzen en hen dit mededelen. Het aanwijzen dan wel afwijzen is onherroepelijk en bindend

14.  Wanneer men beschikt over een door het bestuur aangewezen wildcard komt men automatische in aanmerking voor een startkaart, zoals genoemd onder 1 van dit reglement. Hierbij rekenschap houdende met het gestelde onder 11 van dit reglement.

ALGEMENE REGELGEVING

15.  De deelnemende coureur doet mee op eigen risico. De Stichting Historische Motor GP, de HMV, of welke vereniging of stichting dan ook, is niet en nooit aansprakelijk, voor Schade en / of letsel aan gebouwen, overheidseigendommen, baancommissarissen en publiek, veroorzaakt door deelnemers, voor, tijdens en na het defilé

16.  Deelnemers dienen zich te verzekeren voor, de onder 16 in dit reglement, genoemde schade en / of letsel.

17.  Alle schade die op welke wijze dan ook wordt toegebracht, tijdens en na het defilé, met of zonder de motorfiets, valt onder de verantwoordelijkheid van de coureur en zal als zodanig op hem worden verhaald.

18.  In het reglement is opgenomen dat Uw kleding deugdelijk moet zijn en overeen moet komen met het bouwjaar van de motor. Daarnaast is nu formeel geregeld dat U geen reclame mag aanbrengen op motoren, kleding en helm. Alleen de originele merknamen zijn toegestaan.

19.  Iedere coureur, die zich heeft aangemeld / opgegeven voor het defilé en die door welke omstandigheid dan ook, niet is staat is deel te nemen aan het defilé, is verplicht dit ten spoedigste te melden aan de secretaris van de Stichting Historische Motor GP Eext. Dit geldt ook in het geval van mechanische problemen vlak voorafgaande aan de start van het defilé.

20.  Tijdens het defilé, mag u elkaar niet inhalen. Uitzondering hierop is uiteraard wanneer uw voorganger pech heeft of om andere reden stilvalt.

21.  Deelnemers aan het defilé mogen niet onder invloed verkeren van een alcoholhoudende drank.

22.  Op zowel de motorfiets, de kleding en de helm van de coureur mag zich geen reclame of andere teksten bevinden, anders dan de merknaam.

23.  Deelnemers dienen onverwijld, aanwijzingen van baancommissarissen, wedstrijdleiding en aangewezen official op te volgen.

DE DEMO

24.  Deelnemers worden één voor één toegelaten tot het circuit en stellen zich op, op een door de defiléleider aan te wijzen plaats. Nadat alle deelnemers zich hebben opgesteld wordt de jury in de gelegenheid gesteld voor een eerste jurering. Hierbij wordt gelet op originaliteit van motor en kleding, alsmede naar het onderhoud van motor en kleding.

25.  Op last van de defiléleider mogen de deelnemers één voor één beginnen aan het rijden van een aantal ronden over het circuit. Tijdens het rijden zal de jury opnieuw een jurering doen en vooral letten op de stijl van rijden. Daarna zal de jury bekend maken welke combinatie kan worden gezien als het “schoonste geheel”

26.  Tijdens het defilé mag men niet inhalen. Dit geldt niet als men moet inhalen, omdat de voorganger om welke reden dan ook is stilgevallen.

TECHNISCHE REGELGEVING 

27.  Het motorrijwiel moet zoveel mogelijk origineel zijn. Die niet originele stukken dienen te vervangen te zijn door gelijkende replica stukken, die niet als doel hebben de motorfiets lichter of sneller te maken.

28.  Er mogen niet meer versnellingen gemonteerd zijn dan het aantal dat in de periode origineel in het gietstuk gemonteerd waren.

29.  Het gebruik van moderne carburateurs is niet toegestaan. Acceleratiepompen en alle vormen van drukvulling zijn verboden.

30.  Vuldoppen moeten lekvrij afsluiten en zodanig gesloten en gezekerd zijn, dat losraken tijdens het rijden of bij een val voorkomen wordt. Kranen mogen niet lekken.
Olieleidingen dienen te zijn voorzien van een aangeperste wartel (geen slangenklemmen)
Oliekoelers zijn niet toegestaan.

31.  Er mag alleen gereden worden met normaal verkrijgbare handelsbenzine.

32.  Alle motorrijwielen dienen te zijn voorzien van een vilt of schuimrubber plaat, om eventueel olieverlies op te vangen. Deze plaat dient het motorblok en de versnellingsbak zoveel mogelijk af te dekken. Het ter keuring aangeboden motorrijwiel dient lekvrij te zijn en de plaat dient schoon en droog te zijn.

33.  Alle ontluchtingen dienen uit te monden in een opvangreservoir van voldoende capaciteit. Deze reservoirs dienen verticaal bevestigd te zijn.

34.  De stuuruitslag naar beide zijden moet maximaal 40° zijn.
Met de voorvork tegen de aanslag moet er een hand (vuist) tussen tank en stuur kunnen.

35.  Het balhoofd, de achtervorklagering en ook de wiellagers mogen geen voelbare ruimte hebben.

36.  Kettingwielen en kettingen van zowel de primaire als secundaire transmissie mogen niet abnormaal versleten zijn.

37.  Solomotoren moeten onbelast over een hoek van 50° naar links en naar rechts gekanteld kunnen worden zonder dat daarbij een deel van de motorfiets de grond raakt. (exclusief banden)
Denk met name aan de hoogte van de voetsteunen.

38.  Zowel de voor- als achtervering dient origineel te zijn. Veerelementen met een zogenoemd extra reservoir zijn niet toegestaan.

39.  Alleen gevlochten spaakwielen met een diameter vanaf 18 inch zijn toegestaan. Deze zonder speling of gebroken spaken ter keuring aanbieden.
Indien er in het originele motortype wielen waren gemonteerd van een (aantoonbare) afwijkende diameter, is dat toegestaan.

40.  De banden dienen goedgekeurd te zijn voor de openbare weg en de toelaatbare snelheid van de banden moet ruim voldoende zijn. Dienen geen droogtescheuren of andere ouderdomsverschijnselen of beschadigingen te vertonen. De maat en type band moeten identiek zijn aan het bouwjaar van de motorfiets. Uitsluitend geprofileerde banden zijn toegestaan. Slicks en specifieke race/regenbanden zijn niet toegestaan. De minimum profieldiepte bedraagt 1,5 mm. De ventielen van het type Schröder (autoventiel) dienen te zijn voorzien van metalen stofdoppen.

41.  Alle motorrijwielen moeten zijn uitgerust met ten minste twee krachtige en goed functionerende remmen (op ieder wiel één) die onafhankelijk van elkaar werken.
Schijfremmen zijn niet toegestaan.

42.  Het uitlaatsysteem dient degelijk bevestigd te zijn en evenwijdig aan het motorrijwiel mee naar achteren te lopen. De uiteinden mogen niet naar de zijkant uitsteken. Maximum toelaatbaar is 98 dB(A).

43.  Aftappluggen voor olie, vuldoppen e.d. voor olie, oliefilter (deksels), bevestiging van uitlaat, kortom alle onderdelen die los kunnen trillen moeten met draad geborgd zijn.

44.  De bedieningshendels (rem en koppeling) moeten aan de greep (uiteinde) bolvormig zijn.
De diverse hendels moeten elk een afzonderlijk draaipunt hebben.

45.  De gashendel moet van zodanige constructie zijn, dat wanneer het niet aangeraakt wordt vanzelf sluit, waardoor de gasschuif(-ven) vrijwel sluit(en).

46.  De uiteinden mogen geen scherpe randen bevatten.

47.  De kabels moeten in goede conditie zijn. De kabelnippels moeten gesoldeerd zijn, dus geen schroefnippels.

48.  Open draaiende delen zoals kettingen, koppelingen e.d. dienen op deugdelijke wijze te zijn afgeschermd teneinde te voorkomen. dat rijders en/of passagier daarin met enig lichaamsdeel of kleding bekneld kunnen geraken. Als een volledige kuip niet aanwezig is, is een voorspatbord verplicht.

49.  Het gebruik van zowel stroomlijnen als tophalfs is toegestaan. Het uiterlijk en de kleurstelling van de motorrijwielen dient de uitstraling te hebben van de bedoelde periode.

50.  Gedragen dient te worden zwarte of bruine lederen kleding uit de periode waarin de motorfiets is gebouwd.

51.  Verplicht zijn in elk geval lederen kleding, lederen laarzen (minimaal enkelhoogte) en handschoenen.

52.  Een deugdelijke en goed passende helm met idem gelaatsbescherming is verplicht.
Een z.g. type Cromwell of jethelm is toegestaan. Helm met z.g. E-keur is toegestaan.

SLOTBEPALING

53.  In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Historische Motor GP Eext. Deze beslissing is onherroepelijk en bindend.